Posts Tagged ‘Banverket’

Rätt sträckning, men inget om magnettåg

16/09/2009

Häromdagen kom Gunnar Malms utredning om höghastighetsbanor i Sverige på Regeringens uppdrag. Hela utredningen hittar ni här.

Utredningen är mycket intressant och visar att det finns ett stort behov av mer tågbanor i Sverige, att en uppgradering av befintliga banor inte ger så stora restidsvinster och slutligen att lämpligaste sträckan är att bygga Stockholm-Jönköping och sen en gren till Göteborg och en annan till Malmö via Helsingborg/Hässleholm då en höghastighetsbana parallellt med Västra stambanan är svår och dyr att bygga och inte ger så många fler resenärer.

På sidan 137 nämns magnettåg:

Maglev-tåg

Världens första kommersiella Transrapidsystem (system för höghastighetståg utvecklat i Tyskland) med så kallade Maglev-tåg (Magnetic levitation) började byggas i Shanghai 2001 med trafikstart 2004. Linjen är 30 kilometer och går mellan flygplatsen Pudong och affärsdistriktet Shanghai Lujiazui. Det tar 8 minuter(sic!) att åka de 3 milen. Tågen håller normalt en hastighet på 430 kilometer i timmen, vilket gör den till världens snabbaste järnvägsförbindelse.”

Det är tyvärr det enda som nämns i rapporten om magnettåg. Dessutom tar resan 7 min och 20 sekunder, inte åtta minuter. Inte nog med att banan ärden i världen med högst topphastighet, med 251km/h i medelhastighet så är det också en av världens snabbaste banor trots att den bara är 30km lång. Franska TGV banan LGV East är snabbast i världen när det gäller medelhastighet med 279km/h men då är det på en 300km lång sträcka.

I presentationen som kan hittas här så nämnde Gunnar Malm i förbigående magnettåg men att de valt bort att utreda det på grund av att det inte går att köra tåg från t.ex. Uppsala, in på Europabanan i Stockholm och sedan av mot Alvesta. Det är konstigt att det är en så enormt stor nytta av att kunna åka mellan liknande orter utan byte att man inte ens utreder magnettåg som har cirka hälften så lång restid, lägre underhållskostnader och en prislapp som är ungefär densamma. För de flesta resenärer borde tidsförlusten av ett eller flera byten vara mindre än restidsvinsten från Maglev. Dessutom är det enbart 1-4 tåg per dag som avses:

Möjlig trafikering med Europakorridoren

Möjlig trafikering med Europakorridoren

Rapporten tar upp ett antal problem med högre hastighet med konventionell teknik.

”För banöverbyggnaden, det vill säga spåren, spelar dock klimatet en viktig roll. Här står valet mellan ballastfritt spår eller spår med ballast. Risken för så kallat ballastsprut ökar med ökad hastighet. Ballastsprut innebär att stenar från ballasten slungas i väg av is som lossnar från tågen eller att större sjok av is med fastfrusna ballaststenar sugs upp under tåget.”

sid 198

Rapporten beräknar att det skulle kosta runt 5 miljarder extra att bygga banan utan ballast, och att de i de flesta andra länder har börjat bygga utan ballast. Magnettåg har ingen ballast och dessa risker och extra kostnader existerar med andra ord inte.

”Problem med kontaktledningshaverier är större under vintern till följd av bland annat rimfrost på kontaktledningen som leder till att en ljusbåge uppstår. Problem med detta och kontaktledningar som blir stela vid kall väderlek förväntas öka med ökad hastighet.”

sid 199

Magnettåg saknar ledning som kan bli stel vid kall väderlek.

”De deformationer som kan tillåtas till följd av sättningar minskar med ökande hastighet.

Vibrationsproblematiken ökar och fler jordar kan behöva förstärkas med ökade hastigheter.”

sid 199

Högre hastigheter ger alltså större vibrationer. Magnettåg sprider ut sin last på mycket större yta och vibrationerna vibrationerna blir mycket mindre. Det är positivt när man skall göra t.ex. broar som både behöver klara statisk last och de vibrationer som ett tåg ger upphov till. Boende nära banorna borde även de uppskatta mindre vibrationer.

Jämförelse mellan maglev och konventionellt tåg.

Jämförelse mellan maglev och konventionellt tåg.

Många delar av höghastighetsbanan kommer att gå tvärs igenom landskapets huvudstrukturer. Banans sträckning genom det kuperade landskapet ner till och upp från Jönköping, Ulricehamn och Borås är specialfall som kräver särskilda studier. Detta gäller även sprickdalslandskapet i Södermanland och Västergötland, passagen vid Kolmårdsbranten, dalgångarna som leder upp mot Småländska höglandet och norra Skånes åsar.

sid 208

Magnettågets fördelar i form av bättre klättringsförmåga på hela 10%  och mindre kurvradier kommer här väl till pass. För de som åkt bil mellan t.ex. Borås och Jönköping inser att det kommer bli både svårt, dyrt och tidskrävande att bygga konventionell räls där.

Öresundsbron nyttjas i dag av regionala Öresundståg samt fjärrtrafik till Stockholm, Göteborg och Ystad. I högtrafik är kapaciteten i princip fullt utnyttjad.

Integrationen i Öresundsregionen och den ökade efterfrågan på godstrafik och höghastighetstrafik genom Danmark kräver på sikt ytterligare en fast förbindelse över Öresund för att klara kapacitetsefterfrågan. En sådan förbindelse kan till exempel etableras mellan Helsingborg och Helsingör genom nya spår för både person- och godstrafik. Förbindelsen mellan Helsingör och Köpenhamn utgörs i dag av en dubbelspårig järnväg, Kystbanen, som trafikeras med regionaltåg. Det är mycket tätt mellan stationerna på linjen vilket drar ned medelhastigheten på banan. Restiden Helsingör–Köpenhamn är 45 minuter. Det finns i dag inga ambitioner, varken på regional eller nationell nivå, att uppgradera Kystbanen eller bygga någon alternativ järnväg mellan Helsingör och Köpenhamn. Det finns dock samarbetsprojekt för att förbättra transportinfrastrukturen i Öresundsregionen. Där diskuteras olika lösningar både vad gäller fasta förbindelser och utbyggnader på båda sidor om sundet. Se vidare avsnitt 3.3.3.

sid 235

En ny förbindelse över Helsingborg-Helsingör skulle kunna designas som en kombination av magnettågsbana och vanlig räls genom eftersom magnettågsbanan är 2800mm bred mot ett normalspår räls som är 1435mm brett. Genom att köra vägen över Helsingborg-Helsingör ner till kontinenten sparar man 50 km och med tanke på att det inte finns några befintliga spår av någon nivå så borde det inte vara omöjligt att få med Danmark på magnettågsspåret om Sverige beslutar sig för att bygga magnettåg.

”Med Fehmarn bält-förbindelsen kommer restiden mellan Köpenhamn och Hamburg att reduceras med cirka 1 timme. För att reducera restiden ytterligare krävs en upprustning av delar av banan på den danska sidan. På längre sikt bör en ny bana byggas längs motorvägen från Köge till Rödby. Om en ny järnväg byggs med standard för minst 250 kilometer i timmen kan restiden kraftigt reduceras. I dag finns dock inga officiella ställningstaganden i Danmark, varken på regional eller nationell nivå, för nya bansträckningar mot Fehmarn. Restiderna till Berlin skulle kunna bli 5 timmar och 30 minuter från Stockholm och 2 timmar 45 minuter från Köpenhamn.”

sid 238

”Det kommer att vara möjligt att köra genomgående höghastighetståggenom Danmark och Tyskland. Utsikterna att köra höghastighetstågi hastigheter över 250 kilometer i timmen är dock enligt min bedömning små. Däremot kan trafik i upp till 160 kilometer timmen ske med uppgradering och kapacitetsförstärkning avbefintliga banor genom Danmark och norra Tyskland.”

sid 239

Länken till Tyskland söderut kommer med andra ord inte bli så viktig och snabb som man skulle kunna tro, ett byte på vägen i t.ex. Malmö eller Helsingborg skulle med andra ord inte ge en restidsfölust utan snarare en vinst. Flygtrafiken ner till Hamburg kommer med andra ord att fortsätta dominera då det krävs under två timmars restid med tåg för att slå ut flyget till 100%. Det är fortfarande möjligt att bygga Fehmarn bält-förbindelsen med en kombination av magnetågsbana och konventionell räls.  Med magnettågsbana hela vägen skulle det inte vara omöjligt att köra de runt 1000 kilometrarna från Stockholm ner till Hamburg på två timmar och om tyskarna ändrar sig om Maglev mellan Hamburg och Berlin så skulle man kunna vara i Berlin bara en halvtimme senare.

”Reinvesteringar i banorna fram till 2054 täcks av den årliga

underhållskostnaden på 500 miljoner kronor.”

sid 250

Underhållskostnaden för magnettågsbanan är bara 29% av konventionella spår. På 30 år ger det 4.35 miljarders besparing, bara på underhållet på banan.

Anskaffningskostnaden för rullande material beräknas uppgå till cirka 29 miljarder kronor. Detta belopp är baserat på uppgifter från Bombardier Transportation Sweden AB och Alstom Transport AB och avser inköp av totalt 115 tåg med en genomsnittskostnad på cirka 250 miljoner kronor per tåg. Av dessa är 40 höghastighetståg och 75 interregionala snabbtåg, baserat på trafikupplägget i prognoserna.

sid 256

115 tåg a 250 miljoner styck ger en kostnad på totalt 28,75 miljarder. UK Ultraspeed räknar med att klara sig med 30-35 tåg på 800km sträckning då varje tåg kör längre, behöver mindre underhåll och står still mindre. Givet samma pris per tåg (stor osäkerhetsfaktor både uppåt och nedåt i pris) så skulle man i Sverige med 30 tåg klara sig med en kostnad på 7,5 miljarder, alltså en besparing på hela 21,25 miljarder! Se ekonomiinlägget för en längre redogörelse.

Utredaren Lars Hultkrantz ger en del intressanta åsikter i hans särskilda yttrande.

”Fordon. Vilka förutsättningar som ska ges för ägande av rullande material har stor betydelse för kostnadskalkylerna, konkurrenssituationen (=biljettpriserna) och frågan på vilka villkor trafikeringen på banorna kan upplåtas. Här är en avgörande punkt, som utredaren till stor del förbigår, i vilken utsträckning fordonen har alternativ användning. I den utsträckning de bara kan användas på denna del i det svenska järnvägsnätet och de i praktiken bara kan användas i Sverige är det tveksamt om de kan leasas på de villkor som utredaren antar. Det räcker inte att hänvisa till pågående standardiseringsarbete inom EU för att svara på denna fråga.”

sid 327

Stämmer detta så försvinner en stor del av de de synergier som gör att man inte ens utreder magnettåg.

I rapporten påperkar man att konventionella höghastighetståg skulle minska inrikesflygandet rejält. Tittar man däremot på sidan 125 så ser man att i Frankrike krävs det restider på runt 2 timmar för att kunna slå ut flyget till <95%. Restiderna för konventionella höghastighetståg ner till Malmö från Stockholm klarar det inte till exempel. Det säger även Gunnar Malm själv på sidan 114:

Vid en jämförelse av marknadsandelar mellan tåg och flyg kan man med hjälp av internationella erfarenheter konstatera att tågets marknadsandel uppgår till cirka 50 procent om det tar 3,5 timmar att resa med tåg. Vid en restid på 2 timmar närmar sig tågets marknadsandel 100 procent. Vid denna restid är tåget snabbare än flyget och resenärerna upplever i regel även tåget som ett bekvämare alternativ.

Man har haft vissa utgångspunkter i utredningen:

”För att maximera järnvägens bidrag till den transportpolitiska måluppfyllelsen har utgångspunkten för restidsmålen varit att följande förutsättningar i så hög utsträckning som möjligt ska vara uppfyllda:
• halva restiden jämfört med bil
• 30 minuter kortare restid än med flyg från city till city
• högst 3 timmars restid, enkel resa, för tjänsteresor över dagen
• högst en timmes restid, enkel resa, för daglig pendling.”

sid 144

Skall man följa dessa riktlinjer så är daglig pendling från Jönköping till Stockholm (1:21) inte möjlig, inte daglig pendling från Linköping till Göteborg och så vidare. Med magnettåg så hade det gått att pendla dagligen mellan de flesta stationer anslutna till banan, till exempel hela vägen från Göteborg till Stockholm


Kurvradier och räls, en längre utläggning

27/08/2009

När vanliga tåg kör i en kurva uppstår diverse problem. Ett av dem är att ytterhjulen måste rulla lägre än innerhjulen.

ytterhjulen går längre väg än innerhjulen

ytterhjulen går längre väg än innerhjulen

På till exempel bilar löser man det genom att ha differentialer för att hantera olika hastigheter på hjulen men på tågen går det inte så hjulen sitter ihop på samma axel. Till viss del så kan man hantera det att hjulen är aningen koniska så att diametrarna på hjulen blir olika och därmed kan varvtalet för ytterhjulen och innerhjulen bli samma. Dock finns det en begränsning i hur koniska hjulen kan vara. Med boggier (där fyra eller fler hjul sitter ihop) blir det ännu värre då axelparen sitter parallella men rälsen är aningen böjd. Enligt Wikipedia så kan man nyttja så kallade mjuka boggier där gummibussningar gör att axlarna kan röra sig i förhållande till varandra och kan ge 15% högre hastighet på samma räls.

Lutande hjul

Lutande hjul

När man ökar hastigheten så får man mer problem. Dels trycks tåget utåt i kurvan av centrifugalkraften vilket ger ovälkomna krafter på passagerarna och dels så trycks ytterhjulen mot rälsen. Till viss del kan man kompensera det genom att luta mer på rälsen (så kallad rälsförhöjning eller cant) men man får problem med att tåget kan ramla inåt om tåget måste stanna i en kurva, och rälsen måste dimensioneras för de tåg som har högst tyngdpunkt; vilket brukar vara dubbeldäckare och godståg. Vidare riskerar tåget att välta utåt i kurvan om man kör allt för snabbt. Vissa marginaler för att hantera sidovindar, icke centrerad last, fjädring som trycks ihop och liknande krävs också.

Då tågets vikt skall överföras till rälsen på en extremt liten yta så får man ett väldigt stort tryck. Vibrationer, som ökar med hastigheten, får banan att sätta sig och bli ojämn vilket har gjort att på höghastighetsbanor i Tyskland så gör man numera banan helgjuten i betong istället för ballast i form av sten som är det vanliga i Sverige enligt denna pdf, sidan sex.

När tåghjulen trycks i sidled mot rälsen så ökar slitaget på rälsen rejält. En ojämn räls är ett stort problem för vanliga tåg och ett mycket större problem för höghastighetståg. I Japan har man så har man så stora problem med bland annat rälsslitage att tågföretaget JR Central tänker privat finansiera en ca 340km lång magnettågsbana mellan Tokyo och Osaka för en kostnad på runt 390 miljarder kronor. Då banan till 80% kommer gå i tunnel och tekniken är radikalt annorlunda mot den Transrapid använder på banan i Shanghai så bör inga förhastade slutsatser om byggkostnader för Sverige dras.

Enklaste sättet att undvika dessa problem är göra rälsen väldigt rak, vilket är en av anledningarna till att Banverket vill bygga med sju kilometers kurvradie, men då blir anläggningskostnaden mycket hög, på grund av många tunnlar och broar, och ingreppen i landskapet blir stora.

Då Maglev saknar fysisk kontakt med banan så har man inga av dessa problem. Tåget omsluter banan på tre sidor så den kan helt enkelt inte ramla utåt eller innåt i en kurva och därmed kan man luta själva banan mer och därmed kunna ha mindre kurvradier. Vibrationerna blir mycket, mycket mindre då tyngden från tåget fördelas på hela banan vilket ger ett väldigt lågt tryck och dessutom så är själva banan stötdämpande

I Shanghai har de designat banan så att de slipper för stora sidoaccelerationer (vilket jag personligen kan gå i god för då jag har åkt banan flera gånger och inte på något sätt känt av några obehagliga sidoaccelerationer).

Hastighetsprofil Shanghai

Hastighetsprofil Shanghai

Länkar om Maglev

01/08/2009

Vill ni fördjupa er I ämnet rekommenderas följande länkar:

Transrapids hemsida                           http://www.transrapid.de/

Wikipedia om Shanghai Maglev      http://en.wikipedia.org/wiki/Shanghai_Maglev

Wikipedia om Transrapid                  http://en.wikipedia.org/wiki/Transrapid

Tyska wikipedia om Transrapid      http://de.wikipedia.org/wiki/Transrapid/

Internationellt forum för Maglev   http://magnetbahnforum.de/phpBB2/

UK Ultraspeed                                        http://www.500kmh.com/

Och deras utförliga utredning:         http://www.500kmh.com/UKU_Factbook2.pdf

Höghastighetståg i Sverige:

http://banportalen.banverket.se/Banportalen/upload/5966/Rapport-Nya-t%C3%A5g-i-Sverige-Aff%C3%A4rsm%C3%A4ssig-analys.pdf

http://www.banverket.se/pages/17134/Svenska_hoghastighetsbanor2.pdf

http://www.banverket.se/pages/20391/GB%20faktabroschyr_webb.pdf

http://gronaliberaler.se/files/H%C3%B6ghastighetSverige_090126.pdf

Restider

01/08/2009

Möjliga restider-uppdaterad

*Updatering:

En miss har upptäckts i restidtabellen, numera är en minuts stopp per station inlagd. Accelerationen och inbromsningen är numera 1,1m/s^2, Maglev kan hatera 1,3m/s^2.  Restiderna blir lika nästan precis lika långa/korta som tidigare.*

Vilka restider kan man då förvänta sig? I tabellen nedan så är accelerationen och inbromsningen satt till (-)1,1m/s^2 , avståndet mellan Göteborg och Stockholm 471km (bilvägen, gissningsvis blir det lite kortare med tåg) och de tio stoppen är Landvetter, Borås, Ulricehamn, Jönköping, Tranås, Linköping, Norrköping, Skavsta/Nyköping, Södertälje och Stockholm. Tågen antas för enkelhetens skull hålla full hastighet överallt även genom stationer den inte stannar vid.

Mögliga restider med Maglev, uppdaterad

Mögliga restider med Maglev, uppdaterad

Samtliga uträkningar hittas här: http://www.megaupload.com/?d=O3AV2MFX (Tidigare uträkningar finns på  http://www.megaupload.com/?d=JGILKWHK)

Är det inte möjligt att hålla full fart genom alla städer får man lägga till följande till restiden:

Kostnad Acceleration+inbromsning Minuter
500-400Km/h 0,42
500-300Km/h 0,84
500-200Km/h 1,26
Kostnad lägre hastighet 10km
500-400Km/h 0,3
500-300Km/h 0,8
500-200Km/h 1,8

Göteborg-Jönköping direkt hade med 500km/h i timmen gått på 21 minuter, Jönköping-Linköping på 18 minuter och slutligen Linköping-Stockholm på 27 minuter. De 613 kilometrarna mellan Malmö och Stockholm skulle ta cirka 66 minuter med ett direkttåg utan stopp. Tåg från Göteborg med stopp i Jönköping, totalt 438 km och långtifrån rakaste vägen skulle gå på 62 minuter, en bra bit fortare än rakaste vägen via Västkustbanan som är klar först år 2025.

Det rödmarkerade är min rekommendation där det finns en balans mellan korta restider och den kostnad högre hastigheter innebär i form av buller, energi med mera.

Alternativet att bygga konventionella höghastighetståg hade gett följande restider från Stockholm enligt Banverket:

Nyköping                   0:36

Norrköping               0:51

Linköping                  1:03

Jönköping                 1:21

Göteborg                   2:00

Värnamo                   1:54

Malmö                        2:41